OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

internetowego sklepu : www.ceglakowalskiego.pl

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Sklep internetowy www.ceglakowalskiego.pl prowadzony jest przez PHU RYBULA Urszula Kowalska, ul. Władysława IV 40, 75-346 Koszalin (dalej: „Sklep” lub „Sprzedawca”).

2. Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU RYBULA Urszula Kowalska, Numer Identyfikacji Podatkowej: 669-105-87-02.

§2

Umowa sprzedaży towarów podlega prawu polskiemu.

§ 3

Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Nabywcą mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz pełnoletnie osoby fizyczne.

§ 5

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych nabywcy do celów związanych z realizacją zamówienia.

2. Dane osobowe nie będą przez Sprzedawcę przekazywane, ani odsprzedawane innym podmiotom za wyjątkiem sytuacji, w których przekazanie takich danych będzie niezbędne do realizacji Zamówienia.

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy jest Sprzedawca.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pośrednictwem formularza Zamówienia i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji. Informacje te przekazywane mogą być Klientowi drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

II

Sprzedaż towarów

§ 6

1. Na stronie internetowej Sklepu zawarte są informacje o towarach przeznaczonych do sprzedaży poprzez zamówienia składane drogą elektroniczną.

2. Publikowane dane towaru obejmują w szczególności: nazwę handlową produktu, gabaryty (wielkość), cenę, informację o opakowaniach zbiorczych, kolor, masę.

3. Sklep dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień i błędów.

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym ewentualne wizualizacje, zdjęcia, oraz znak towarowy producenta, są zastrzeżone i podlegają ochronie prawnej.

§ 7

Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w razie wątpliwości poczytane być powinny jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 8

1. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu jest ceną brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług.

2. Sprzedawca zastrzega możliwość podania czynników cenotwórczych, tj. kwotę podatku i cenę netto.

3. Cena towaru jest wyrażona w walucie polskiej (zł).

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

5. Cena towaru nie zawiera kosztów transportu. Koszt dostawy podawany jest każdorazowo podczas zamówienia, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy i formy płatności.

§ 9

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedawcy. Dostępność Towarów w Sklepie jest aktualizowana na bieżąco z uwzględnieniem jego technicznych możliwości.

2. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym nabywcę i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez nabywcę zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną w wysokości wartości niezrealizowanego zamówienia.

III

Realizacja zamówień

§ 10

1. Złożenie zamówienia przez nabywcę dokonywane jest:

a) dodanie do koszyka towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, poprzez wypełnienie „Formularza zamówienia”, zgodnie z informacjami zawartymi w ww. formularzu,

b) wysłanie oferty za pomocą adresu e-mail: biuro@ceglakowalskiego.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę w przeciągu 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godz. 17.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

§ 11

1. Nabywca zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych.

2. Nabywca będący przedsiębiorcą obowiązany jest najpóźniej w momencie złożenia zamówienia podać informacje, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym w szczególności Numer Identyfikacji Podatkowej.

§ 12

1. Sklep ma wewnętrzny system obsługi zamówień. Zamówienie aktywuje się gdy użytkownik zamówi produkty lub gdy operator serwisu doda zamówienie ręcznie.

Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą podsumowanie zamówienia i link aktywujący zamówienie (potwierdzający złożenie zamówienia). Wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, obejmuje:

– zestawienie wybranych towarów,

– adres dostawy,

– wartość zamówienia,

– forma płatności,

– sposób wysyłki.

Jeśli użytkownik założył konto, to po zalogowaniu ma dostęp do listy swoich zamówień. Może podejrzeć ich szczegóły oraz zobaczyć status zamówienia.

2. W razie braku informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub e-mailem.

3. Nabywca powinien potwierdzić zamówienie w terminie do 7 dni, liczonych od daty przesłania powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia (potwierdzenie dostępności towaru oraz ceny) przez Sklep lub akceptacja przez Klienta oferty Sklepu, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży.

§ 13

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych nabywcy, np. w drodze kontaktu telefonicznego, lub drogą e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:

a) nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,

b) po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia e-mailem zamówienia,

c) złożenia zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu,

d) gdy towar jest niedostępny.

IV

Metody płatności

§ 14

Nabywca może wybrać następujące formy płatności:

  1. za pobraniem – należność pobiera kurier + 10 zł (koszt związany z tą formą płatności)

  2. płatność przy odbiorze osobistym we wskazanym przez sprzedawcę oddziale sklepu

  3. przelewem na rachunek bankowy Sklepu: ING BANK ŚLĄSKI: 56 1050 1520 0000 0090 6764 2463

  4. Płatność internetowa kartą kredytową lub e-przelewem – wartość zamówienia + 2,2% od wartości brutto zamówionego towaru (koszt z wiązany z tą formą płatności).

§ 15

Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

§ 16

1. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrębnego ustalenia z Klientem warunków i formy zapłaty za zamówione Towary.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, że Sprzedawca nie udzielił kredytu kupieckiego.

V

Transport towarów

§ 17

Sklep zapewnia opcjonalnie dostawę towarów na obszarze Polskiw przypadku wybrania opcji transportu przez nabywcę.

§ 18

  1. W braku odmiennej umowy koszty transportu ustalane są w następujący sposób:

1 kg – 30 kg – 25 zł brutto

31 kg – 50 kg – 45 zł brutto

51 kg – 70 kg – 70 zł brutto

71 kg – 250 kg – 95 zł brutto

250 kg – 500 kg – 110 zł brutto

501 kg – 800 kg – 160 zł brutto

801 kg – 900 kg – 260 zł brutto

Waga maksymalna 1 palety = 900 kg

Każdy kolejny towar zamówienia powyżej 900 kg będzie liczony jako następna paleta.

§ 19

Sprzedawca zastrzega wykonanie wysyłki w terminie do 7 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji dostawy okazałby się dłuższy Sprzedawca zobowiązuje się poinformować nabywcę i uzgodnić kolejny termin dostawy.

§ 20

1. Jeżeli Nabywca otrzyma przesyłkę z uszkodzoną taśmą wskazująca na ingerencję osób trzecich powinien on zweryfikować zawartość przesyłki, sprawdzić czy jest zgodna ze złożonym przez niego zamówieniem i ewentualnie odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzonej niezgodności przewoźnik ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny.

2. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu nabywca stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.

VI

Reklamacja

§ 21

1. Mając na uwadze treść art. 27 i 28 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24czerwca 2014r.), nabywce, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.

2. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jako zwykły zarząd rozumie się takie zapoznanie się z produktem, jakie miałoby miejsce w siedzibie Sklepu.

§ 22

1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedany przez niego towar jest dotknięty wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a najpóźniej w momencie odbioru towaru nabywca o niej nie wiedział.

2. Nabywca będący konsumentem zawiadamia Sklep o wadzie w terminie 1 miesiąca od daty wykrycia wady. Nabywca nie będący konsumentem (przedsiębiorca) obowiązany jest zawiadomić Sklep o wadzie niezwłocznie po odbiorze towaru.

§ 23

Nabywca w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać jego powód oraz zamieścić dane kontaktowe takie jak: min. numer telefonu lub adres email.

§ 24

1. Towary dystrybuowane przez Sklep objęte są gwarancją producenta.

2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia, itp.), ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.

VII

Potwierdzenie sprzedaży

§ 25

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

§ 26

Nabywca będący przedsiębiorcą upoważnia Sklep do wystawienia faktury VAT bez podpisu.